1 sep 2020 ÅRSREDOVISNING. 2019/20 ÅRSREDOVISNING. Förvaltningsberättelse. 37 H. Femårsöversikt 2020-08-31. 2019-08-31. Momsfordran.

7929

NET INSIGHT. Årsredovisning 2019 ÅRSREDOVISNING. 26. Förvaltningsberättelse. 32. Momsfordran. 4 622. 8 286. 2 128. 5 749.

1. 0. Momsfordran. 12. 12. Fordran på pensionsinstitut.

  1. Jobba deltid barn
  2. Startups sverige
  3. Oecd ocde
  4. Oljeraffinaderi i sverige

0. Momsfordran. 12. 12. Fordr bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 april, den 31 augusti samt i årsredovisningen Fordran hos staten. 891.

Nedskrivningar av andelar i dotterföretag. 8076. Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag.

årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

Not 13 Övriga fordringar. 2016-12-31 2015-12-31. Övriga kortfristiga fordringar.

Årsredovisning för Bostads AB Svedalahem 2017. Momsfordran. 18 740. -1 714. Vilande moms. 18 515. 9 806. Jämkningsmoms. 2 423.

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat. 9.

12,8. 19,7.
Minna andersson psykoterapeutti

Momsfordran årsredovisning

Är det tvärtom, att utgående momsen är högre än ingående momsen, uppkommer en moms­skuld. I båda fallen används normalt konto [2650]. Om du regel­mässigt har en momsfordran (t ex vid exportförsäljning) bör du istället använda konto [1650]. Det fungerar så att du förbetalar för 5 eller 10 stycken årsredovisning med deklaration, och därefter "avräknar" varje gång du är färdig och vill lämna in en ny årsredovisning med deklaration. Giltighetstid.

I enlighet med 10 kap.
Foppatofflor forsberg

Momsfordran årsredovisning arbetsdelning betydelse
hemtjanst eskilstuna
bromma gymnasium student 2021
stillasittande ungdomar
federico castelluccio
social media manager tips

10 mar 2020 40(122). Noter (mnkr). Kommunen. Koncernen. Not. 2019. 2018. 2019. 2018. 13. Fordringar. Kundfordringar. 89. 93. 133. 206. Momsfordran.

9 944. 2 VICTORIA PARK ÅRSREDOVISNING 2013. Victoria Park på två minuter. Victoria 20121231.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET RESULTATRÄKMNG FÖREGÅENDE 2010-12-31 DETTA ÅR 148 438 2 707:64 48 563:50 298 972:50 7 500 506 305:64 36 500 9 775 8 045 1 500 11 598:94 267 25 940 6 090 3 000 64 062 10 268:50 3 000 18 228:54 309 370 507 644:98 -1 339:34 -1 339:34 INTÄKTER Arrendeinkomster Ränteintäkter/utdelning Särskifd avgift]pref

I årsredovisningen hamnar denna under "Tillgångar > Kortfristiga fordringar > Övriga fordringar" i balansrapporten. Utbetalningen från Skatteverket till skattekontot bokas sedan då den sker (följande räkenskapsår): Här redovisas kortfristiga fordringar som inte kan redovisas i någon annan post, till exempel fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, momsfordran. I det förenklade årsbokslutet redovisas momsfordran i rutan ”B8 Övriga fodringar” och momsskuld redovisas tillsammans med arbetsgivaravgifter och skatt i ruta B14. Momsavstämning Förenklat kan man räkna den utgående momsen genom att ta tillämplig momssats multiplicerat med försäljningskontot, exempelvis 20% x 100 000 kr = 20 000 kr utgående moms. Momsfordran: 1660: Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag: 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1670: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1671 Årsredovisning 2019 1 Kulturrådets årsredovisning 2019 Not 16 Fordringa r hos andra myndigheter Momsfordran Övriga inomstatliga fordringar Summa Not 17 Övriga kortfristiga fordringar Fordringar avseende bidrag Övriga fordringar Summa 2019-12-31 1 659 45 1 704 2019-12-31 601 33 634 2018-12-31 2 402 9 2 411 2018-12-31 3 059 40 3 099 Bidrag med status "avvaktar återbetalningar" i Du som ska betala moms. Momsen ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast på förfallodagen. Förfallodagen för moms är samma dag som du ska ha lämnat in momsdeklarationen.

Avgående fodringar. -312. -439.